Realizácia PROTIpožiarnych prestupov inštalácií

Zaoberáme realizáciou  systémových riešení požiarnych prestupov inštalácií cez požiarno deliace konštrukcie stavieb. Jedná sa o najmodernejšie technologické riešenia požiarnych prestupov inštalácií CONSOLL, ktoré sú dostupné na našom trhu.  Riešime aj špeciálne a atypycke prestupy inštalácií v komplikovanom zložení a skladbe.  Máme skúsenosti s aplikáciami na najväčších projektoch, ktoré sa na našom území v posledných rokoch realizovali.Riešenie PROTIPOŽIARNYCH PRESTUPOV NA STAVBE


Základným princípom požiarnej bezpečnosti stavieb je rozdelenie stavby na požiarne úseky. Rozdelením stavby na požiarne úseky sa požiar ohraničí, alebo sa spomalí jeho šírenie po stavbe. Počas stanovenej doby sa zastaví šírenie tepla a splodín horenia z jedného požiarneho úseku do iného. Základné technické vybavenie stavby, ako elektrické káble a rúrové rozvody križujú požiarne steny a stropy. Tým vzniká riziko straty celistvosti požiarnych deliacich konštrukcií a straty funkcie požiarneho úseku. Tesnenia prestupov inštalácií cez požiarne steny a stropy majú zabezpečiť, aby sa neznížila požadovaná hodnota požiarnej odolnosti konštrukcií. Požiarne deliace konštrukcie musia v celej ploche spĺňať kritériá požiarnej odolnosti vrátane lineárnych stykov stavebných prvkov a škár. Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi inštalácií, prestupmi technických zariadení ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť. Prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení a prestupy technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90. Každý protipožiarny prestup, ktorého plocha je väčšia ako 0,04m², musí byť označený štítkom.

OZNAČENIE PRESTUPU


Štítok označenia tesnenia prestupu sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný.

Štítok označenia tesnenia prestupu obsahuje najmä tieto údaje:

  1. nápis PRESTUP
  2. symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti
  3. názov systému tesnenia prestupu
  4. mesiac a rok zhotovenia prestupu
  5. názov a adresa zhotoviteľa požiarnej konštrukcie

Dodávka, montáž hasiacich Prístrojov,hydraNtov, navyjákov a požiarnych dvierok

Ponúkame dodávku, montáž hasiacich prístrojov, hydrantov, navyjákov a požiarnych dvierok k zabezpečeniu aktívnej požiarnej ochrany Vašej stavby

Realizácia záchytného systému proti pádu

Systémy ochrany proti pádu osôb v stavebnom a priemyselnom sektore sú našou  ďalšou doménou. Vďaka technickej podpore Vám dokážeme navrhnúť vždy najideálnejšie riešenie v súlade s medzinárodnými normami a predpismi. Či už sú riešením samotné kotviace body, lanový systém, mobilné zábradlie alebo akékoľvek iné riešenie vždy vyberáme zo širokého portfólia produktov tie najvhodnejšie pre Vašu konkrétnu situáciu. Naše systémové riešenia sú vyvinuté podľa najnovších výrobných postupov a noriem, ktoré nájdu svoje uplatnenie takmer vo všetkých oblastiach s rizikom pádu, napr. na strechách, oknách, fasádach, žeriavových dráhach, halách, strojoch a mnohých ďalších.

Zerofire Technická podpora A poradenstvo


Naše technologické oddelenie je Vám k dispozícií s návrhom riešenia a optimalizácie projektov požiarnej ochrany a návrhom systémového riešenia, ktoré bude ideálne pre Vašu konkrétnu situáciu a projekt. Po dokončení diela pripraví kompletnú odovzdávaciu dokumentáciu k zrealizovaným protipožiarnym prestupom, lineárnym škáram, hasiacim prístrojom, hydrantom, tak aby Vaša stavba mohla úspešne absolvovať  kolaudáciu požiarnikom.

Zerofire Protipožiarna ochrana oceľových konštrukcií

Pri používaní oceľových konštrukcií v stavebníctve treba venovať väčšiu pozornosť aj správaniu sa materiálu v podmienkach simulujúcich prostredie požiaru. Vlastnosti materiálu vystaveného zvýšenému tepelnému namáhaniu sú odlišné od vlastností daného materiálu za bežných podmienok. Nosnosť nechránenej oceľovej konštrukcie pri požiari rýchlo klesá a stráca svoju pevnosť, čím dochádza k poškodeniu až k zrúteniu stavby. Jedným so spôsobov ako zvýšiť požadovanú odolnosť oceľovej konštrukcie je aplikáciou protipožiarnych systémov CONSOLL (protipožiarne nástreky, nátery a obklady).